Sunday, February 22, 2009

KICK OFF EDITORIAL 22 FEB 2009

KICK OFF EDITORIAL 22 FEB 09

GUS HIDDINK iddebutta fuq il-bank ta' Chelsea b'rebha. Certament li, bhal f'kazi ohra, l-effett li thalli hatra ta' manager gdid hadem fuq il-players ta' Chelsea - izda ma jkunx gust nghidu li ir-rebha waslet biss minhabba f'hekk.

SCOLARI kien jghid li Chelsea m'ghandhomx il-pleyers biex jilghabu 4-4-2. HIDDINK ghazel li jibda b' ANELKA u DROGBA fl-attakk u r-rizultat deher.

DIDIER DROGBA huwa player li biex jaghti l-ahjar tieghu irid ikollu manager li jurih li jemmen fih. Taht SCOLARI ma kienx il-kaz. HIDDINK jista' jaghti lura l-kunfidenza lil dan il-player u dan jista' jaghmel differenza kbira fit-tim ta' Chelsea.

MAN UTD il-bierah sofrew goal wara 1,333 minuta izda rebhu xorta. Ma kinitx xi wirja spettakolari mic-Champions izda dawn huma r-rizultati li jrebbhuk il-kampjonat. Blackburn dejjem habbtu lil Man Utd u l-bierah fit-tieni taqsima regghu ghamlu dan.

Izda fl-ahhar mill-ahhar il-klassi ta' RONALDO firdet liz-zewg timijiet. SAM ALLARDAYCE qal li Ronaldo kellu jitkecca qabel il-goal u ilmenta wkoll li Blackburn ma nghatawx penalty ghal foul fuq PEDERSEN. Jista' jkollu punt... izda rridu nghidu wkoll li JONNY EVANS kellu goal imhassar li seta facilment gie konvalidat u l-loghoba kien ikollha storja differenti.

Il-Klabbs il-kbar Inglizi dehlin ghal gimgha ta' impenji importanti fic-CHAMPIONS LEAGUE.

Man Utd imorru Milan fejn jilghabu kontra Inter ta' JOSE MOURINHO. ARSENAL ikunu f'darhom kontra ROMA, CHELSEA jilqghu lil JUVENTUS u LIVERPOOL imorru Madrid fejn jiffaccjaw lil REAL.

L-ispunti li jaghmlu dawn il-loghobiet interessanti huma hafna. Biex naghtu toghma zghira ta' dak li se nsegwu l-gimgha d-diehla naraw lill-leaders tal-Premier League u s-Serie A jiffaccjaw lil xulxin b'FERGUSON u MOURINHO ifahhru x-xoghol ta' xulxin. Fil-konfronti bejn MOURINHO u FERGUSON l-istatistika tiffavorixxi xi ftit lil MOURINHO.

ARSENAL u ROMA huma zewg timijiet li hafna jfahhru ghal-loghob sabih li jilghabu u nistennew li l-loghoba tkun wahda attraenti. Hawn il-polemika qalaghha l-ex ta’ Arsenal BAPTISTA li qal li Roma ghandhom aktar esperjenza minn Arsenal.

CLAUDIO RANIERI jirritorna Stamford Bridge wara li kien tnehha minn ROMAN ABRAMOVIC. Minn dak inhar lil hawn ABRAMOVICH kecca wkoll lil MOURINHO, GRANT u SCOLARI u llum Chelsea huma mmexxija minn manager b'kuntratt temporanju.

Fl-ahhar nett LIVERPOOL imorru ghand REAL MADRID li wkoll huma mmexxija minn manager SUPPOST temporanju. L-ironija hi li l-manager ta' Liverpool huwa wiehed minn dawk li qed jissemmew li jista jiehu post Ramos fi tmiem l-istagun.

Mark Mizzi
22/2/09

Tieqa f'Jannar

Tieqa f’Jannar
Dan l-artiklu se jdher fir-rivista KERCEM- MARZU 2009

Ninsabu bejn wiehed w'iehor f'nofs triq bejn zewg perjodi importanti fil-futbol internazzjonali. Ninsabu hergin mit-tieqa tat-trasferimenti ta' Jannar u fl-istess hin qed nersqu lejn l-aktar gimghat krucjali, jigifieri dawk li jiddeterminaw fejn imorru l-unuri madwar il-kampjonati principali Ewropej.

It-tieqa ta' Jannar regghet qajjmet id-diskussjoni dwar jekk din hix gusta jew le u jekk ghandhiex titnehha ghal kollox bit-trasferimenti jkunu jistghu isiru biss fis-Sajf.

Dawk li jitkellmu kontra t-trasferimenti ta' Jannar jargumentaw li l-ispekulazzjoni u n-negozjati li jkunu ghaddejin, kemm fid-deher u kif ukoll bil-mohbi, jiddistabiizzaw hafna plejers u bhala rizultat ta' dan joholqu instabilita u incertezza f'numru ta' klabbs.

Hemm min jghid li t-tieqa tat-trasferimenti ta' Jannar tohloq ukoll kompetizzjoni ingusta. Klabbs finanzjarment f'sahhithom jigu vantaggjati fuq ohrajn minhabba li dawn ikunu jifilhu jaghmlu l-akkwisti necessarji biex jiksbu vantagg fit-tellieqa ghall-unuri jew sahansitra biex jinqalghu min pozizzjoni prekarja fil-klassifika.

Minbarra li jkunu ssahhu b'dawn l-akkwisti, il-probabilta hi li biex jaghmlu dan, ikunu dghajjfu lill-avversarji diretti taghhom billi javvicinawlhom l-ahjar plejers taghhom u jhajjruhom b'pagi aktar attraenti. Huwa facli wiehed jghid li l-klabb jista' ma jbieghhx ghax il-plejers ikun ghadhom taht kuntratt izda jekk plejer jaghmiha cara li mhux qieghed ghal qalbu u jrid jitlaq ftit li xejn ikun jista' jsir biex il-plejer jinzamm.

Dawn l-affarijiet jigru f-s-Sajf ukoll izda fit-tieqa tas-Sajf il-manigers ikollhom ic-cans jakkwistaw plejers godda flok dawk li jitilqu u jkunu jistghu jibdew l-istagun bi pjan car f'mohhhom. Jannar iharbat kollox u l-manigers u l-klabbs mhux dejjem ikunu jistghu jilqghu ghall-incertezza li tinholoq. Biex inkunu cari xi ftit tal-lakuna tezisti wkoll fis-suq tat-trasferimenti tas-Sajf ghax fil-verita is-suq jaghlaq meta l-istagun ikun ga beda u ghalhekk anki l-ewwel gimghat tal-istagun ikunu ginghat ta' incertezza.

F'dinja ideali it-trasferimenti jkunu miftuha biss f'dawk il-gimghat tas-Sajf fejn il-futbol ikun wieqaf. Is-suq ghandu jiftah ma’ tmiem l-istagun u jaghlaq mal-bidu ta' stagun gdid. Hekk tonqos l-ispekulazzjoni u l-incertezza fil-klabbs u fil-plejers. Jonqsu l-avvicinamenti fuq plejers li ghadhom taht kuntratt ma' klabbs ohra u jonqos l-inkwiet ta' hafna manigers li jkollhom it-tapit imnehhi minn taht saqajhom fl-ewwel gimghat tal-istagun jew, aghar minn hekk, f'nofsu.

Izda l-futbol mhux qieghed f’dinja ideali u difficli wiehed jara tibdil fil-futur immedjat. Wiehed mill-aktar trasferimenti li ghamlu hoss f’Jannar li ghadda kien propju it-trasferiment li ma sehhx. Manchester City ghamlu offerta fantastika ghall-internazzjonali Braziljan ta’ Milan Kaka’ izda eventwalment dan ghazel li jibqa’ f’Milan.

Fl-Ingilterra Robbie Keane halla lil Liverpool u rritorna ma’ Tottenham wara li kien halla ‘l klabb ta’ Londra biex imur f’Anfield fis-Sajf li ghadda. Dakinhar Keane kien qal li se jmur mal-klabb li dejjem issaportja izda l-holma qatt ma saret realta. Iz-zmien wera li l-20 miljun lira sterlina minfuqa fuq dan il-plejer kienet decizjoni tad-dirigenza u mhux tal-maniger. Rafa Benitez dan ghamlu car meta beda jhalli lil Keane barra mill-iskwadra ghal-loghobiet importanti bl-internazzjonali Irlandiz ma jkollux ghazla ghajr li jerga’ lura lejn Londra.

Sakemm morna ghall-istampa Milan kien ghadhom qed jippruvaw jikkonvincu lil LA Galaxy icedulhom lil David Beckham. Beckham ingahqad ma’ Milan b’self minghand LA Galaxy fi trasferiment li kulhadd iddeskriva bhala semplici mossa tal-marketing. Jien dejjem emmint li Beckham ghadu plejer validu u jista’ jghin lil Milan fil-grawnd ukoll. Hekk gara. Ma’ Milan spikkat il-professjonlaita ta’ Beckham u s-sagrificcju li lest jaghmel ghat-tim u ghalih innifsu biex jerga jilghab fl-oghla livell. Li Beckham jirnexxileu jimla l-post ta’ plejer b’karatteristici totalment differenti bhal Gennaro Gattuso jghid hafna fuq id-determinazzjoni ta’ Beckham biex ikun success f’Milan.

F’dan l-ewwel artiklu tieghi f’din ir-rivista tajna harsa lejn it-tieqa tat-trasferimenti ta’ Jannar u d-diskussjoni li din qed tohloq fic-crieki tal-futbol internazzjonali. Fil-harga li jmiss inkunu nafu kif din affetwat it-timijiet dan l-istagun, fejn marru l-unuri u min iddizappunta. Dakinhar inkunu nistghu naghmlu analizi tal-kampjonati principali Ewropej.

Mark Mizzi

Thursday, January 22, 2009

CALDERON JISPICCA MINN PRESIDENT TA' REAL MADRID

CALDERON ITEMM IR-RENJU TIEGHU MA’ REAL MADRID

Nhar il-Gimgha li ghaddiet gie fi tmiemu kapitlu xejn pozittiv fl-istorja tal-klabb glorjuz ta' Real Madrid. Il-President Ramon Calderon irrezenja mill-kariga tieghu u ma nkunx qed nitbieghed hafna mill-verita jekk nghid li bir-rizenja tieghu Calderon nehha balla minn fuq l-istonku ta' dirigenti ohra ta' Real Madrid u tal-maggoranza tal-partitatrji.

Ir-ragunijiet ghal dan huma diversi. Ikun tajjeb li qabel nanalizzaw it-tmnexxija ta' Calderon fil-Bernabeu nifhmu ftit l-isfond ta' presidenza ta' klabb bhal Real Madrid u l-mod kif dan wasal ghaliha.

Kif kelli l-opportunita nghid drabi ohra il-Presidenza ta' klabb Spanjol, partikolarment il-gganti Barcelona u Real Madrid issir permezz ta' elezzjoni mis-socji. L-elezzjoni tkun preceduta minn kampanja elettorali harxa fejn il-kandidati principali jippruvaw jirbhu l-voti tas-socji permezz ta' weghdi dwar kif se jitmexxa l-klabb u, aktar importanti minn hekk, dwar ismijiet kbar li jigu akkwistati f'kaz ta rebha.

Din is-sistema twassal ghal hafna manuvri fejn il-kandidati u l-mibghuta taghhom jibdew negozjati sfrenati mal-aqwa plejers tal-Ewropa u meta toqrob l-elezzjoni arahom jiftahru li diga ghandhom kuntratt ma dak il-plejer jew mal-iehor u jweghdu li jekk jigu eletti dawn il-plejers partikolari se jilghabu ma' Real Madrid.

Dan minnu nnifsu mhux etiku. Fl-Ingilterra inqala' kjass minhabba l-fatt li Carlos Tevez kien qed jilghab ma' West Ham b'self meta kien propjeta ta' terza parti. Il-paraguni huma odjuzi izda jekk dan huwa kontra r-regolamenti, xi nghidu ghal ftehim li jkun sar bejn plejer u kandidat li sakemm ikun sar dan il-ftehim ikun ukoll meqjus parti terza u ma jkollu ebda rabta mal-klabb. Dan biex ma nsemmux il-fatt li n-negozjati u l-ftehim li jintuza bhala arma elettorali jkun sar barra miz-zmien miftuh ghat-trasferimenti.

Punt iehor li wiehed irid izomm f'mohhu hu li l-presidenza ta' Real Madrid jew Barcelona mhix bhal presidenza ta' xi kumitat jew bhal presidenza fejn klabb ikun immexxi minn bord tad-diretturi u l-presidenza tkun biss wahda cerimonjali. Il-presidenza ta' dawn iz-zewg gganti tal-futbol Ewropew tigi kontestata minn personalitajiet importanti u f'sahhithom fin-negozju. It-tron ta' wiehed minn dawn iz-zewg klabbs ikompli jgholli l-profil ta dawn in-nies li, permezz tal-influenza tal-istess klabb fuq l-awtoritajiet u s-socjeta in generali, jkomplu jisru aktar f'sahhithom. Il-kampanja u eventwalment il-Presidenza ta' Real Madrid, bhal dik ta' Barcelona, hija muftieh ghal profil u sahha kbira flimkien ma post uniku fl-hekk imsejjha alta socjeta.

Fid-dawl ta' dan kollu jkun tajjeb li wiehed ihares ukoll lejn kif Calderon wasal ghall-Presidenza ta' Real Madrid. Calderon ha t-tmexxija ta' Real Madrid f'Lulju tal-2006 izda dan ma jfissirx li kien f'dik is-sena li dahal fix-xena tal-futbol Madrilen.

Sa dak iz-zmien Calderon kien irnexxielu jibni reputazzjoni ta’ vuci li tirraprezenta l-etika. Calderon bena din ir-reputazzjoni billi ghal numru ta' snin irraprezenta l-oppozizzjoni fl-assemblei generali ta' Real Madrid fl-ahhar tas-snin tmenin.

Min hu midhla tal-politika jghid li l-oppozizzjoni huwa l-aktar siggu komdu ghax minn fuqu tista' tikkritika u tattakka t-tmexxija minghajr ma tkun obbligat timplimenta tibdil jew alternattivi. Matul l-ahhar tat-tmeninijiet, taht il-presidenza ta' Ramon Mendoza, Real Madrid rebhu hames kampjuonati wara xulxin izda Mendoza kellu fama li jimmanipula l-assemblei tal-klabb u kien jaghti mpressjoni li hyu 'il fuq minn kulhadd u t-tmexxija tieghu ma setghetx tigi kkritikata. Mendoza kien donnu nqata' minn kulhadd u r-rizultati ghamluhielu aktar facli biex jaghmel dan.

Izda min-naha l-ohra l-atitudni tieghu ghamlitha aktar facli ghal Calderon li jdeffes id-dubji u jibda johloq ix-xquq f'hajt li tant deher lixx u f'sahhtu. Calderon attakka l-modi ta' tmexxija ta' Mendoza b'konsistenza u kien kontinwament jikkritika r-rabtiet ta' Mendoza mal-ultras tal-klabb, il-bidliet fir-regolamenti tal-Assemblea ta' Real Madrid, il-kummissjonijiet kbar imhallsa lill-agenti tal-plejers u t-tmexxija hazina fil-qasam tal-marketing tal-klabb.

Dan kien zmien fejn hadd ma kien jissogra jikkritika lil Mendoza izda Calderon ra dan in-nuqqas bhala nicca li seta' jimla u dan ghamlu b'success. Bil-vuci solitarja tieghu Calderon sar l-eroj ta' dawk li xtaqu jopponu lil Mendoza imma ma ssugrawx. Calderon sar il-bandiera tal-oppozizzjoni.

Calderon sahhah l-oppozizzjoni tieghu meta t-tmexxija waqghet f'idejn Lorenzo Sanz. Il-kampanji ta' Calderon ippremjawh meta Florentino Perez lahaq president u hu irnexxielu jisb postu bhala parti mit-tmexxija tal-klabb. Dan ma waqqafx lil Calderon milli jkompli jikkritika lit-tmexxija. Il-kritika tieghu hraxet meta l-klabb kecca lill-kowc Vicente Del Bosque li kien l-aktar kowc li kiseb success fl-istorja ricenti tal-klabb Madrilen.

Calderon ipprezenta l-kandidatura tieghu ghall-presidenza ta' Real Madrid meta rrezenja Perez. Is-snin li qatta jopponi u jikkritika t-tmexxija tal-klabb ghamluh il-kandidat naturali biex jiehu postu fis-siggu u jirranga dak li kien ilu jitkellem kontrieh. Fl-2006 kienet waslet is-siegha tal-prova u mill-kritika tal-gallarija Calderon kellu jibda jsib u jimplimenta s-soluzzjonijiet.

Calderon beda mill-ewwel fuq sieq hazina. Huwa rebah il-presidenza b'madwar 10,000 vot li huwa anqas minn 1/8 tat-total tal-elettorat. Dan sehh wara li l-qorti hassret il-voti kollha li dahlu bil-posta minhabba evidenza ta' tbaghbis f'dawn il-voti. Din hija indikazzjoni li Calderon mill-ewwel ma kellux is-sahha li wiehed ghandu bzonn biex imexxi l-klabb u dan kompla jinkixef fl-ahhar sentejn.

Il-kredibilita tieghu ukoll qatt ma rabbiet gheruq sodi. Calderon rebah l-elezzjoni fuq il-weghda li jakkwista lil Kaka, Fabregas u Robben. Minn dawn it-tlett plejers wasal biss Robben u anki dan gie sena wara li kien imwieghed. F'din it-transfer window Real Madrid akkwistaw zewg plejers u minn dawn wiehed biss huwa eligibbli biex jilghab fic-Champions League.

Calderon appunta lil Pedrag Mijatovic u tah is-sahha li jakkwista u jnehhi l-plejers. Din id-decizjoni ma tantx nizlet tajjeb mal-partitarji. Il-klabb beda jhallas prezzijiet minfuha ghal numru ta’ plejers u fost dawn kien hemm Sneijder, Gago u Higuain li, qabel Real Madrid, kien offrut lill-klabbs ohra ghall-prezz ferm anqas minn dak imhallas minn Calderon.

Wara zewg titli wasal is-Sajf tal-2008 u hawnehekk ir-reputazzjoni ta' Calderon kompliet niezla l-isfel. F'perjodu fejn fost id-dipartimenti li kellhom jitrangaw kien hemm id-difiza li kibret fiz-zmien, Calderon u Mijatovic imbarkaw fuq missjoni biex jippruvaw jakkwistaw lil Cristiano Ronaldo. Dan sar minkejja li Manchester United kienu ghamluha cara li ma jirdux ibieghu lil dan il-plejer.

Calderon uza tattici mahmuga biex jipprova jasal ghal Ronaldo u l-istorja ta' x'gara bejn Real Madrid u Manchester United jafa kulhadd. B'din il-mossa Calderon kien qed jipporva jsalva r-reputazzjoni tieghu u jgib fir-realta weghda li kien ghamel fil-kampanja elettorali. Izda f'Sir Alex Ferguson sab ghadma iebsa u ladarba Manchester United kienu daqshekk determinati li ma jbieghux lil Ronaldo il-missjoni ta' Calderon kienet destinata li tfalli. It-tattici uzati kissru r-reputazzjoni ta' dan il-president u, sfortunatament ghall-Klabb, tappnu wkoll l-isem ta' Real Madrid.

Matul is-Sajf Real Madrid akkwistaw biss lil Rafael Van der Vaart. Min-naha l-ohra Robinho inghaqad ma' Manchester City u Calderon falla fit-tentattivi tieghu biex jakkwista lil David Villa u Santiago Cazorla. Matul dan l-istagun wasal ukoll it-tluq tal-kowc Bernd Schuster u l-hatra ta' Juande Ramos sa tmiem l-istagun.

Izda ironikament ma kienx dak li gara fil-grawnd jew fil-kamp tat-trasferimenti li wassal ghat-tluq ta' Calderon. Id-destin ried li Calderon jitlaq kif beda. Il-gurnal Spanjol Marca ippubblika storja fejn allega li Calderon dahhal partitarji fl-assemblea tas-socji f'Dicembru halli jivvutaw favorih u jigu approvati l-financial statements tal-2008.

Calderon rebah l-elezzjoni f'atmosera ta' suspetti u konferma tal-qorti dwar tbaghbis ta' voti. Huwa kellu jhalli s-siggu tal-poter minhabba l-istess raguni. L-istorja tirrepeti ruha u hafna drabi meta l-bniedem jibda jahseb li hadd ma jista' jmissu u hu 'il fuq mill-gustizzja ikun beda jipprepara t-triq ghall-falliment tieghu stess.

Ghall-ewwel Calderon innega l-allegazzjonijiet ta' Marca. Wara huwa kecca lill-habib tat-tifel tieghu li kien impjegat tal-klabb u kien ukoll implikat fl-istorja. B'dan kollu Calderon ma rebahx il-fiducja u ma kellux triq ohra ghajr li jirrezenja.

Ghal hafna din kienet ahbar tajba. Real Madrid helsu minn President li tul it-tmexxija tieghu qatt ma rebah il-kredibilita u l-fiducja. Kien president li telaq tellief u t-tmexxija tieghu m'ghamlet xejn biex tissoda t-tluq dghajjef tieghu. Fi tlett snin Calderon kien sar dak kollu li ppriedka kontrieh fl-20 sena li ghamel jikkritika t-tmexxija tal-klabb.

KICK OFF EDITORIAL 18 JANUARY 2009

Matul din il-gimgha harget l-ahbar tal-offerta strordinarja li Manchester City ghamlu biex jakkwistaw lil Kaka minghand Milan. L-offerta taqbez il-£100 miljun u il-paga li jista’ jaqla Kaka’ thallik bla kliem.

Issa bdiet id-diskussjoni dwar il-moralita ta’ din l-offerta u kif Manchester City jistghu joholqu distortion fis-suq tat-trasferimenti. Fl-ambitu tal-problemi ekonomici tal-prezent hafna qed jaraw din l-offerta bhala skandlu.

Izda la s-sidien ta’ Man City jifilhu ihallsu dawn il-flejjes hadd ma jista’ jzommhom. Partitarji ta’ klabbs ohra jistghu johorgu b’hafna argumenti kontra trasferimenti bhal dawn izda kieku l-klabb taghhom kien daqshekk f’sahhtu zgur kienu jiehdu gost bil-possibilita ta’ akkwist bhal Kaka.

Il-partitarji ta’ Man City zgur ikunu kuntenti b’akkwisti kbar- ….imma l-verita tibqa’ li l-football Ingliz donnu qed jghix f’dinja ghalih u maqtugh mir-realtajiet tal-hajja…u l-biza’ li xi darba l-buzzieqa tinfeqa’ tibqa’.

FELIPE SCOLARI din il-gimgha wera li mhux kollox miexi harir fi Stamford Bridge. Huwa pprova jpingi stampa li Chelsea huma l-vittmi ta’ agenti u klabbs ohra li qed jitteppjawlu l-plejers…xi haga li tigri dejjem izda forsi, ironikament, ma tigrix daqshekk fil-konfront tal-plejers ta’ Chelsea minhabba l-pagi li diga jgawdu.

Scolari qal li dan huwa l-hin li jsiru l-offerti u min ma jridx jibqa’ jista’ jitlaq. Drogba il-bierah rega’ thalla barra mill-iskwadra. Tghid Scolari qed jarah bhala influenza negattiva u lest biex ihallih jitlaq?

Hu x’inhu, l-omissjoni ta’ Drogba setghet swiet qares il-bierah u Scolari jrid jirringrazzja lill-players li laghabu ghal xulxin u ghalih biex evitaw rizultat li kien ipoggi l-pozizzjoni tal-Braziljan fid-dubju.

Il-futur ta’ BENITEZ ma Liverpool ghadu incert. Wara li kollox kien jindika li l-kuntratt gdid huwa vicin, Benitez irrifjuta li jiffirma minhabba li ma riedx ikun accountable ghac-Chief Executive fejn jidhlu trasferimenti. Benitez qal li huwa accountable biss ghall-partitarji u ghar-rizultati.

Il-pozizzjioni ufficcjali hija ottimista li Benitez se jibqa’. Izda din hi il-verita? Biex Benitez jibqa’ xi hadd irid icedi u jkun interessanti nsegwu min se jkun lest jaghmel pass lura jew jekk dan il-pass hux se jsehh jew le.

Manchester United il-bierah ikkonfermaw il-potenzjal taghhom u regghu telghu fl-ewwel post tal-klassifika. Berbatov skorja l-goal importanti izda hafna mill-mertu tal-ewwel post jrid imur ghal difiza li ma qalghetx goal f’10 loghobiet konsekkuttivi u l-bierah, grazzi ghal O’SHEA u EVANS, ma hassitx in-nuqqas ta’ EVRA u FERDINAND.
MARK MIZZI